Брюксел иска да проверява предварително договорите за доставка на енергия

Европейската комисия обяви днес проектозаконодателство, което би ѝ дало право да проверява договорите за доставка на газ на държавите-членки, преди те за бъдат сключени, за съответствие с правилата на единния пазар на ЕС.

Sefcovic

Марош Шефчович, заместник-преседател на Европейската комисия по енергийния съюз

“ЕС трябва да гарантира по-голяма прозрачност на подписаните между страните членки и държави извън ЕС правителствени споразумения, които са важни за европейската сигурност на доставките на газ, и пълното им съответствие с правото на ЕС. За тази цел се въвежда предварителна проверка на съвместимостта от Комисията”, се казва в нейно съобщение.

“Чрез тази предварителна оценка е възможно да се проверява спазването на правилата в областта на конкуренцията и законодателството относно вътрешния енергиен пазар преди споразуменията да бъдат договорени, подписани и подпечатани”, пише още в съобщението. “Държавите членки ще трябва изцяло да вземат предвид становището на Комисията преди да подпишат дадено споразумение”.

Sefcovic i Canete

Шефчович и комисарят по енергетиката и климата Мигел Ариас Канете представят пакета за енергийна сигурност. Снимки Европейска комисия

За да стане това факт, съгласието си трябва да дадат държавите-членки, представени в Съвета на министрите както и Европейският парламент. Подобно решение за междуправителствените газови споразумения съществува сега, но то задължава държавите членки да уведомяват за тях Комисията, след като са ги сключили.

Новото проекторешение включва задължителна предварителна проверка от страна на Комисията за съвместимост на споразуменията с европейските правила, т.е. правителствата ще трябва да представят черновите на споразуменията в Брюксел, преди да са ги сключили. Те няма да могат да ги подпишат, докато не получат становище от Комисията. Ако то е отрицателно и те все пак решат да ги сключат, ще подлежат на процедура за нарушение и евентуални глоби в резултат на нея.

“Днешният пакет е насочен към сигурността на доставките, но засяга и трите общи цели. Чрез намаляване на търсенето на енергия и по-добро управление на доставките от външни източници изпълняваме обещанието си и повишаваме стабилността на европейския енергиен пазар“, каза заместник председателят на Комисията по енергийния съюз Марош Шефчович.

„След газовите кризи от 2006 и 2009 г., поради които милиони хора останаха на студено, си казахме: „ Никога повече“. Но изпитанията от 2014 г. показаха, че все още сме уязвими по отношение на сериозни нарушения на доставките на газ”, каза комисарят по енергетиката и климата Мигел Ариас Канете. “А политическо напрежение по границите е ясно напомняне, че този проблем няма да се реши от само себе си. Днешните предложения са за надеждна, конкурентоспособна и гъвкава система, при която енергията пресича свободно границите, а това носи ползи за потребителите. Те означават, че заставаме заедно, за да защитим най-уязвимите”. 

След скандалите около “Южен поток” преди три години Комисията направи инвентаризация на всички междуправителствени споразумения в енергетиката на държавите членки. Те са общо 124 като 60 на сто от тях са за общо енергийно сътрудничество, а 40 на сто са конкретно за доставки на нефт, газ или електичество. От последната група споразумения 17 са несъвместими с правилата на вътрешния пазар на ЕС и с енергийното му законодателство, но предоговарянето им в съотвтествие с тях е трудно. Нито едно до момента не е предоговорено.

Пакетът включва и проекторегламент за сигурността на доставките, който заменя съществуващ сега регламент по същия въпрос. Според Комисията последният не взема под внимание регионалния аспект на сигурността, т.е. състоянието ѝ в съседните страни както и не позволява ефективна оценка на риска.

Новият проекторегламент въвежда принцип на солидарност меужду държавите-членки, като ги задължава в случай на криза да осигурят жизнено важните доставки на бедстващите си съседи – за домакинствата, основните обществените услуги, здравеопазването, сигурността. Той също променя подхода към сигурността на доставките от национален към регионален, задължавайки страните да координират действията си в сектора, заедно да оценявят риска и да вземат превантивни мерки, да изградят двупосочни връзки помежду си. Проекторегламентът би задължил газовите дружества автоматично да уведомяват Комисията и правителствата за търговските споразумения които сключват или променят, ако те са важни за сигурността на доставките.

Друг елемент от пакета е стратегия за разширяване на достъпа на европейските страни да втечнен природен газ и за неговото съхранение, като за целта се изгради необходимата инфраструктура. Според съобщението втечненият природен газ сега покрива 43 на сто от потребностите в ЕС, но съществуват неизползвани възможности с него да се разнообразят алтернативните източници на енергия.

Комисията предлага и стратегия за отопление и охлаждане на сградите, която цели тяхната декарбонизация в жилищния сектор и в промишлеността.Системите за отопление и охлаждане изразходват половината от енергията в ЕС и три четвърти от тях използват изкопаеми горива.

Увеличаването на енергийната ефективност и дела на възобновяемите източници на енергия ще окажат въздействие върху енергийната сигурност, подчертава Комисията. Тя посочва че ВЕИ секторът е стратегически защото намалява зависимостта на ЕС от външни доставчици.

 

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *